Algemene informatie
Scheiden

Als u getrouwd bent maar niet langer bij uw partner wilt blijven, kunt u in Nederland om een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed vragen.

Klik hier voor meer informatie

  Persoonlijk advies
De echtscheidingswijzer

Uw persoonlijke situatie is vaak toch net even anders dan de standaard situatie. Vraag snel anoniem advies.

Klik hier om naar de scheidingswijzer te gaan.

  Kosten indicatie
Kosten indicatie
Start hier vrijblijvend en kosteloos de aanvraag. Wij zullen u informeren over de te nemen stappen en de kosten.

Klik hier voor de aanvraag

  Easy-Echtscheiding
  Advies in uw regio
Recht en regels
Advocaten / Mediators

Advocaten: Advocaten zijn verplicht bij echtscheidingsprocedure.

Advocaten spelen een belangrijke en onmisbare rol bij een echtscheiding aangezien een echtscheidings procedure alleen mogelijk is bij de Rechtbank en de vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is. De rol van een advocaat is tweeledig, ten eerste dient hij zorg te dragen voor het in behandeling gaan van de procedure voor de Rechtbank en het opstellen van de in te dienen processtukken en mocht er een zitting komen dan zal de advocaat u vertegenwoordigen. Dit kunt u zien als de formele kant van zijn taakomschrijving, in de praktijk dient hij er echter ook voor te zorgen dat de afhandeling van de scheiding ?soepel? verloopt. De tweede taak van een advocaat bij een echtscheiding is er voor te zorgen dat er een evenwichtige verdeling van het vermogen en de inboedel gerealiseerd wordt, tevens dient er in het geval dat er kinderen zijn bepaald te worden wie de voogdij krijgt en eventueel een omgangs- bezoekregeling afgesproken te worden. Een ander belangrijk onderwerp bij een echtscheiding is vaak hoe om te gaan met de gezamenlijke woning, hierover kunnen sterke emotionele gevoelens bij u en bij uw ex partner leven. Een afweging zal gemaakt moeten worden tussen wensen en mogelijkheden, zo zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden of het voor de kinderen wenselijk is om in de voor hun bekende en vertrouwde woning te blijven wonen. Een andere mogelijkheid isom de woning te verkopen, het was ten slotte van u beide en herinneringen en emoties kunnen hevig zijn betreffende de ?oude? woning, verkoop kan dan gezien worden als ?afsluiting?. In deze overweging dienen uiteraard de financi? mogelijkheden meegenomen te worden, over deze en andere zaken dienen afspraken gemaakt te worden die vervolgens in het convenant opgenomen worden. In het hoofdstuk Geld&Hypotheek worden de voor- en nadelen van de mogelijkheden met voorbeelden verduidelijkt. U kunt ervoor kiezen om een advocaat in te schakelen die zowel voor u als uw ex-partner de belangen behartigt, of er voor kiezen beide apart een advocaat in te schakelen. Beide mogelijkheden bieden verschillende voordelen en nadelen en zal voornamelijk afhangen van de verstandhouding die er heerst tussen u en uw toekomstige ex-partner. In veel gevallen wordt gekozen voor aparte bijstand voor beide partijen, u zult dan met uw advocaat doornemen wat uw wensen zijn en uw ex zal dat doen met zijn/haar advocaat. Voordeel van deze aanpak is dat u er van overtuigd kunt zijn dat uw advocaat alleen uw belang nastreeft en zijn uiterste best zal doen het maximale qua regelingen in uw voordeel te bewerkstelligen. Een bijkomend voordeel is dat u weinig tot niet met uw ex partner geconfronteerd zult worden. Een nadeel zou kunnen zijn dat er een ?vechtsituatie?ontstaat waarin u loodrecht tegenover uw ex partner komt te staan en relatief kleine verschillen in inzicht en afhandeling tot grote conflicten kunnen leiden. De meeste instanties in Nederland die op enigerlei wijze betrokken zijn bij echtscheidingen waarschuwen voor dit effect, met name als er kinderen zijn kan dit tot schrijnende gevallen leiden. U weet zelf het beste waar uw prioriteiten liggen en als uw ex partner en u niet in relatieve harmonie tot een oplossing kunnen komen zal de gang naar de rechter met alle procedures, regelgeving en hoger beroepen het eventuele gevolg zijn. De laatste jaren is er echter een tendens waar te nemen dat steeds vaker een echtscheiding procedure ?op gemeenschappelijk verzoek? plaats vindt, in dat geval is er slechts ? gemeenschappelijke advocaat. Als u er voor kiest om gezamenlijk met uw ex-partner een advocaat in de arm te nemen zal het te volgen traject er in grote lijnen als volgt gaan uitzien. U zult een ori?erend gesprek met de advocaat voeren waarin de wensen van beide partijen worden besproken, het voornaamste onderwerp dat opgelost moet worden is hoe om te gaan met uw eventuele kinderen, er zijn verschillende mogelijkheden, belangrijk is dat hun belang voorop wordt gesteld dat zal dan ook het uitgangspunt zijn van de advocaat. Mocht er onverhoopt toch geen bevredigende regeling betreffende de kinderen getroffen kunnen worden, of om welke andere reden dan ook, dan is de optie om beide een eigen advocaat in te schakelen altijd nog mogelijk, de oorspronkelijke advocaat zal zich dan verplicht terugtrekken aangezien het aanblijven als raadsman een van beide partijen een te groot voordeel zou kunnen opleveren. In de meeste echtscheidingszaken komen de partijen uiteindelijk tot overeenstemming, een mondelinge behandeling bij de Rechtbank zal dan niet nodig zijn. De advoca(a)t(en) zal een zogenaamd convenant opstellen waarin vermeld wordt welke regelingen er zijn getroffen met betrekking tot de kinderen, de alimentatie, de boedelverdeling, het eigen huis, verdeling van schulden&bezittingen en diverse andere zaken, in principe een contract tussen u en uw ex partner. Een convenant, mits bekrachtigd door de Rechtbank, is dan ook een bindend juridisch document. Hoewel uiteraard elke echtscheiding ?uniek? is vertonen de meeste convenanten grote gelijkenis met elkaar, bij elke scheiding dienen dezelfde kwesties geregeld te worden, een ?standaard? convenant is elders op de site te vinden. Een dergelijk standaard convenant kan dan uitgebreid en aangepast worden aan uw specifieke situatie. De Rechtbank zal een verzoek tot echtscheiding vergezeld van een zorgvuldig opgesteld convenant (en een alimentatie berekening op basis van Trema normen) meestal honoreren.

Kosten

De werkzaamheden die advocaten verrichten brengen kosten met zich mee. In Nederland bestaat er geen ?vaste tarieven structuur? voor de aan u geleverde diensten zal elke advocaat zijn eigen tarief declareren. U doet er dus verstandig aan om bij het inleidende gesprek te informeren naar het gehanteerde tarief en een kostenschatting te vragen. Een andere mogelijkheid is voor aanvang van de procedure een vaste vergoeding overeen te komen, dit is in het geval van de zogenaamde ?flitsscheiding?en scheidingen via internet gebruikelijk. Additionele kosten zijn de bijdrage in de kosten van de rechtspraak, het griffierecht. Mocht u met uw ex partner besloten hebben voor een gemeenschappelijk scheidings aanvraag, dan kunnen de gemaakte kosten onderling naar eigen inzicht verdeeld worden. Wanneer de hoogte van de gemaakte kosten uw financi? middelen (gedeeltelijk) te boven gaan kunt u een ?toegevoegd? advocaat krijgen. Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand goedkeuring verleend zal de overheid een deel van uw kosten betalen, tevens zal het eerder genoemde griffierecht verlaagd worden. Uw eigen bijdrage zal dan afhankelijk gesteld worden van uw inkomen en eventueel vermogen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient u aan uw advocaat een ?Verklaring omtrent inkomen en vermogen? (VIV) te overhandigen. Op het gemeentehuis in uw woonplaats kunt u dit VIV formulier krijgen. Uw advocaat zal deze verklaring dan naar de Raad voor Rechtsbijstand sturen en zij zullen dan beoordelen of u in aanmerking voor ?toevoeging? komt.

Mediator

In recente jaren is een extra optie beschikbaar gekomen, uit de Angelsaksische wereld en het bedrijfsleven is het begrip ?mediation? overgewaaid. Het is vooralsnog een nogal ruim te interpreteren begrip, er bestaan diverse vormen van mediation voor verschillende conflicten die onderling nogal verschillen, de kern echter is dat de zogenaamde mediator zich als onafhankelijke derde persoon opstelt. Het centrale principe is dat een mediator, of in goed Nederlands een bemiddelaar, in een ?conflictsituatie? de dialoog tussen beide partijen weer wil opstarten, de focus ligt op het verbeteren en mogelijk maken van de onderlinge communicatie, die gewoonlijk niet optimaal meer was. Beide partijen mogen hun kant van het verhaal vertellen en er is meer ruimte voor emoties, doelstelling is niet alleen een evenwichtige regeling te treffen, maar ook een regeling die op begrip en instemming van beide partijen kan rekenen. Met betrekking tot afspraken over kinderen, bezoekregelingen en de eigen woning is maatwerk mogelijk, dit zijn aandachtpunten die uitvoerig aan de orde komen en waar de kracht van mediation ligt. Inschakeling van een mediator vereist wel dat beide partijen de instelling moeten hebben om er gezamenlijk uit te komen en compromissen niet bij voorbaat uit te sluiten. Wederom bent u de aangewezen persoon om te oordelen of dit in uw specifieke situatie een wenselijk alternatief is.

Kosten

De aandachtspunten die gelden met betrekking tot de kosten die de werkzaamheden van mediators met zich meebrengen zijn in grote lijnen identiek met die voor advocaten. Het is verstandig om vooraf een schatting van de te verwachten kosten te vragen, hierdoor krijgt u tevens een goed inzicht in de structuur van de te volgen werkwijze. De uiteindelijk aanvraag voor de procedure dient gedaan te worden door een advocaat, zoals eerder uitgelegd, de meeste mediators hebben vaste contacten met advocaten, maar dit kan per geval verschillen. In de rubriek Nieuws en Actualiteiten kunt u lezen over een nieuw initiatief van de overheid dat mediation wil gaan verplichten.